POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.
1. Definicje:
Serwis – strona internetowa pod adresem: https://vitaminer.pl
Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy https://vitaminer.pl
Właściciel serwisu internetowego pod adresem https://vitaminer.pl – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadającą kapitał w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany też dalej „Aflofarm”.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., który jest Administratorem Danych Osobowych.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Aflofarm zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

4. Aflofarm za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:
a) informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
b) informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
c) rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony.
d) wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie lub poczty elektronicznej.

5. Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
b) przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na Aflofarm obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
c) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Aflofarm ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes Aflofarm dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Aflofarm zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu Aflofarm usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.

7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy Aflofarm i upoważnione osoby działające na zlecenie Aflofarm, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aflofarm, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Aflofarm), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

9. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Aflofarm może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.

10. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.

12. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

 

REGULAMIN SERWISU AFLOFARM

1. Definicje:
Serwis – strona internetowa pod adresem: vitaminer.pl
Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy vitaminer.pl
Właściciel serwisu internetowego pod adresem vitaminer.pl – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany również dalej „Aflofarm”.

2. Treści, loga oraz wszelkie inne materiały zamieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

3. Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniana, drukowana, kopiowana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

4. Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.

5. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela serwisu internetowego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.

7. Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczące różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.